Ottawa lacks plan to fight child poverty, coalition says